1) მეწარმეობის საფუძვლები

(პროგრამის ხელმძღვანელი: აკაკი შეყელაძე)