სამეურვეო საბჭო

სკოლის დირექცია

სკოლის ადმინისტრაცია

მასწავლებელთა შეფასების ჯგუფი

კათედრები

პედაგოგიური კოლექტივი

დისციპლინარული კომიტეტი

მანდატურთა სამსახური