სსიპ ქალაქ თბილისის N127 საჯარო სკოლის 2015 წლის ბიუჯეტი

მოსწავლეთა რაოდენობა 2014 წლის 26 ნოემბრის მდგომარეობით – 571
დაფინანსება 571 მოსწავლეზე (I-VIII 403 მოსწ. – 163215) ლ/ ( IX-XII 168 მოსწ. – 81648) ლ
დანამატი 38 000 ლარი
წლიური დაფინასება 28 2863 ლარი
თანამშრომელთა ხელფასი 25 4164 ლარი
ხარჯი 28 699 ლარი

კომუნალური და სხვა ხარჯები
 ბუნებრივი აირის ხარჯი 12000 ლარი
 ელ.ენერგიის ხარჯი 1600 ლარი
 წყლის ხარჯი 2500 ლარი
 დასუფთავების ხარჯი 1200 ლარი
 დეზიმფექცია და დერატიზაცია 420 ლარი
 კავშირგაბმულობის ხარჯი 900 ლარი
 საკანცელარიო და სამეურნეო საქონ.ხარჯი 1200 ლარი
 შესყიდვების სააგენტო 2400 ლარი
 სიგნალიზაცია 960 ლარი
 კომპიუტერული მომსახურეობა 2280 ლარი
 საფოსტო მომსახურეობა 150 ლარი
 ბანკის მომსახურეობის პროცენტი 150 ლარი
 მოსწავლეთა თვითმართველობა 300 ლარი
 პროექტი „წლის კლასი“ 400 ლარი
 პრემია სახელფასო დანამატი 1000 ლარი
 სკამების შეძენა სამასწავლებლოსა და
ბიბლიოთეკისთვის 700 ლარი
 კომპიუტერული ტექნიკის შეძენა
კანცელარიისთვის 500 ლარი
 სხვა ხარჯები 1 39 ლარი

სულ კომუნალური და სხვა ხარჯები 28 699 ლარი